Motoryzacyjny rynek wtórny potrzebuje zasad zapewniających uczciwą konkurencję

Konkurencja jest podstawą na motoryzacyjnym rynku wtórnym. Dzięki niej konsumenci mają zapewnioną wysoką jakość, szeroki wybór oraz przystępne ceny usług serwisowania i napraw pojazdów. Dotychczasowe działania europejskiego ustawodawcy i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości stworzyły solidne ramy prawne sprzyjające konkurencji. Ramy te wymagają jednak stałej adaptacji, aby dotrzymać kroku zmieniającemu się otoczeniu rynkowemu. Konieczne jest jednak zachowanie rozwagi, ponieważ decyzje podejmowane w nadchodzących miesiącach mogą wspomniane ramy zmienić, zarówno wzmocnić, ale i zniszczyć.

Prawodawstwo kluczem do konkurencyjności – wnioski z CLEPA Aftermarket Conference

Przesłanie ze strony społeczności producentów części motoryzacyjnych jest jasne i zostało ostatnio wyartykułowane na CLEPA Aftermarket Conference, która odbyła się w Brukseli w dniach 20 i 21 marca: najistotniejszym aktem prawnym, zwłaszcza dla niezależnego rynku napraw i usług motoryzacyjnych, jest zapewnienie dostępu do informacji dotyczących naprawy i serwisowania pojazdów (RMI), w tym autoryzowanego dostępu do portów diagnostyki pokładowej pojazdów (OBD), uregulowane rozporządzeniem w sprawie homologacji typu UE 858/2018.

CLEPA – Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych bierze udział, w trwających w Komisji Europejskiej pracach nad potencjalnymi zmianami w obowiązującym rozporządzeniu. Takie zmiany powinny odzwierciedlać różnorodne zmiany techniczne i regulacyjne oraz poglądy i interesy całego łańcucha wartości, w tym producentów pojazdów i dostarczających do nich producentów części, a także niezależnych operatorów rynku wtórnego. Aby wspierać konkurencję, CLEPA wzywa do zrównoważonej i kompleksowej zmiany, w tym dostępu do wszystkich interfejsów pojazdów i przepisów RMI, a nie rozwiązania, które obejmowałoby tylko poszczególne aspekty.

Równie ważnym filarem legislacyjnym jest rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze motoryzacyjnym (MVBER), które zezwala na zawieranie porozumień wertykalnych dotyczących usług naprawczych i serwisowych, o ile nie naruszają one prawa konkurencji. Akt ten zapewnia dostępność części na rynku wtórnym od wielu producentów, oferując konsumentom swobodę wyboru i dużą liczbę aktualnych rozwiązań serwisowych. Rozporządzenie MVBER zostało ostatnio przedłużone do 31 maja 2028 r., a CLEPA oczekuje, że przepisy będą obowiązywać również po tym okresie.

– Rozporządzenie w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych 858/2018, które weszło w życie 1 września 2020 roku zastępując wcześniejsze akty prawne, zawiera obecnie najważniejsze przepisy dla europejskiego rynku motoryzacyjnego, obok MVBER i przepisów, które niedawno zapewniły klauzulę napraw w całej UE. Stanowią one trzon gwarantujący uczciwą konkurencję na rynku, w którym o tą niezachwianą konkurencję czasami trudno i o którą musimy nieustannie zabiegać – mówi Tomasz Bęben, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM).

W sektorze, w którym zmiany zachodzą w tak szybkim tempie, a technologie, w tym sztuczna inteligencja i łączność, nadal otwierają nowe możliwości dla praktyk biznesowych, zarówno duże, jak i małe podmioty muszą być w stanie dostosować się do nich. W tym kontekście jasne i solidne otoczenie regulacyjne, w tym dostęp do danych w pojazdach, jest niezbędne do stworzenia równych szans dla wszystkich zainteresowanych stron, które chcą dalej inwestować w rynek usług i napraw motoryzacyjnych.

Wyzwania przed nami

– Nie jest tajemnicą, że przemysł motoryzacyjny jako całość stoi w obliczu wyzwań. Europa znajduje się obecnie na rozdrożu, gdzie musi wybrać najlepsze sposoby ożywienia niegdyś kwitnącego przemysłu. Niedawny raport CLEPA „Data Digest” dotyczący rozwoju rynku pokazuje niepokojący trend rosnącej utraty miejsc pracy i przesunięcia inwestycji z przemysłu produkującego części motoryzacyjne w krajach UE, podczas gdy inne regiony, w tym Chiny i USA, odnotowują bardziej pozytywne prognozy, a także pokazują determinację polityczną – np. ustawę o redukcji inflacji (IRA), która zwiększyła atrakcyjność inwestycyjną USA. Działania te wymagają ponownej kalibracji europejskiej polityki przemysłowej i polityki konkurencyjności. Będzie to w dużej mierze możliwe dzięki utrzymaniu i wdrożeniu praktyk legislacyjnych, które wspierają uczciwy i konkurencyjny rynek, realizując cele UE w zakresie transformacji i wzrostu. Widzimy, że w debacie publicznej ponownie zwraca się uwagę na europejską konkurencyjność. Nadchodzące miesiące pokażą, czy decydenci polityczni wypełnią to abstrakcyjne zobowiązanie i wprowadzą w życie środki je realizujące – mówi Benjamin Krieger, sekretarz generalny CLEPA.


Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM) to ponad 250 największych marek przemysłu i rynku części motoryzacyjnych, reprezentujących interesy przemysłu, handlu i usług o wartości blisko 140 mld złotych rocznie tworzących ponad 330 000 miejsc pracy. SDCM należy do największych organizacji europejskich takich jak: CLEPA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych) i FIGIEFA (Międzynarodowa Federacja Niezależnych Dystrybutorów Motoryzacyjnych).

Paweł Misierewicz

Public Affairs & Communications

pawel.misierewicz@sdcm.pl

734 478 074

O badaniach technicznych w Senacie

Od dwóch dekad opłata za obowiązkowe badanie techniczne samochodu osobowego nie drgnęła i wynosi 98 złotych. Jest to jedna z opłat, które najwytrwalej bronią się